Hmoty pohonné a jiné ropné produkty
KVH Adam >Výstavba a technika >Hmoty pohonné a jiné ropné produkty >
   Jak známo v T.O. byla montována dieselektrická soustrojí, která pro svůj provoz potřebují nejen motorové nafty, ale i rozličných druhů mazadel a čistících prostředků.
Stejné to bylo i u zbraní a dalšího vybavení objektů jako jsou: petrolejové vařiče, petrolejové lampy, tlakové lampy a různá soustrojí kde bylo zapotřebí mazání soukolí a převodovek ( ventilátory, čerpadla, apod.)


Zajímavé je používání různých tehdejších odborných názvů:

Nafta motorová…….   "plynový olej" nebo "olej pro pohon dieselových motorů"
Motorový olej……...    "těžký strojní olej"
Mazací tuk…………    "konzistentní tuk" nebo "vaselina pro kuličková ložiska" (pro Staufferovu  
                                    maznici, nebo pro mazačku tlakovou vz. 30)
hydraulické kapaliny.  "brzdící olej" nebo "olej dělový"


Dieselagregát - mazání:

   Spotřeba mazadel a nafty motorové se vedla denně v knize provozní, pokud byl dieselagregát v provozu. (Bylo nařízeno protáčet motor asi na 2 až 4 hodiny týdně, průměrně 105 h ročně).
   U motorů, které byly osazovány na opevnění se uvádí spotřeba oleje max.: 8 - 10 gr./1KS/hod.
Tedy v ideálních podmínkách pouze 5gramů na koně a hodinu.
   Manometr na kontrolu tlaku oleje měl vykazovati 1,5 - 1,7 atm při plných otáčkách. Dále se počítalo se zvýšením tlaku oleje v soustavě po spuštění motoru studeného, zejména za chladného počasí. Než se olej ohřál na provozní teplotu a jeho tlak se snížil na normální mez, nebylo možno motor nikterak zatěžovat.
    Pokud byl motor dobře chlazen, používal se mazací olej: " Těžký strojní olej" dle V-I-1a.  Zde předpokládejme, že při extrémních podmínkách nastanuvších po delší době běhu motoru, se olej přehříval a nevyhovoval by tak požadavku. Tento by se musel vypustit ze skříně stroje a nahradit olejem s vyšší viskozitou. Ovšem po ochlazení celého okruhu a agregátu by opět musel být starý olej navrácen zpět do skříně, protože  hustota oleje viskóznějšího mohla by činit značné problémy až poruchy na studeném motoru.
   Jinak  interval pro výměnu  oleje ve klikové skříni byl stanoven na každých 120 hodin provozu. Pouze po rozebrání nebo generální opravě 4x, po čtyři týdny za sebou.   
   Na motorech těchto typů nepoužívalo se ještě tlakové mazání "horní části rozvodu", zde se užilo
tehdy klasické zaběhnuté koncepce mazání vahadel Staufferovými maznicemi (lid.:"štauferky). Pro toto mazání vahadel a další mazací místa motorů tukem nebylo zapotřebí takové péče ani velkého množství
mazacích hmot.
   Pouze pro "Boschovo čerpadlo" (čerpadlo vstřikovací), měl být tehdy skladován specielní olej pro tato čerpadla. Tohoto oleje nebylo ovšem zapotřebí takové množství jako u olejů ostatních.


    
ZÁSOBA  HMOT  POHONNÝCH a prostředků čistících (dle Č.j.17916/ taj.hl.št. ŘOP. 1938)dne 21. července.

                  materiál                                                    dotace válečná          dotace mírová (stabilně             
                                                                                                                 na objektu uskladněna)
Tuk konsistentní pro Staufferovou maznici                        2 kg                                2kg
Vlna na čištění                                                               20 kg                            10 kg
Petrolej na čištění                                                          20 kg                             12 kg
Vaselina konservační                                                     25 kg                               5 kg
Spec. Vaselina pro kuličková ložiska                               0,5 kg                            0,5 kg
Mýdlo obyčejné                                                             10 kg                               5 kg
Hadry na čištění                                                            20 kg                             10 kg
Specielní olej pro Boshovu pumpu                               0,25 kg                          0,25 kg 


PAUŠÁLNÍ  DOTACE  MATERIÁLU A POMŮCEK (dle Č.j. 30212/ taj.hl.št. ŘOP. 1938)dne 16. září 1938

petrolej rafinovaný………………..……  8 kg
mýdlo mazlavé……………………..….    8 kg
vaselina na zbraně……………….………30 kg
tuk Staufferův…………………….……    8kg
olej čistící zbrojní…………………….    8kg
olej dělový………………………………  15 kg
koudel konopná jemná………...……  3 kg
hadry bílé čistící…………………………36 kg
vlna bílá čistící…………………………..12 kg
krabice plechová pro 10 kg……………. 1x
láhev plechová pro 30 kg………………. 1x
krabice plechová pro 30 kg……………. 1x


VOLBA  MAZACÍHO  OLEJE


   Citováno včetně gramatiky z: Návod k obsluze a udržovací předpisy pro motory Vítkovice-Hentschel-Lanova
   Typ L  12 a L  22  ( stroje použité i na samostatných objektech na Adamu )


Volba mazacího oleje.


Pro mazací olej Dieselových motorů platí tyto požadavky: výborná mazavost, stálost proti teplotě, odolnost proti stárnutí, odolnost proti mrazu, čistota.
  Typickým znakem dobrého motorového oleje je plochá křivka viskozity. Hustota oleje není nikdy měřítkem  jeho jakosti. Hustý olej nemá obyčejně při provozní teplotě větší viskozitu než dobrý řídký olej. Přitom má tu nevýhodu, že roztáčení je těžké poněvadž hustý olej pilně lpí.
  Olej musí býti řídký, tj. musí míti při 50 °C relativně malou viskozitu, naproti tomu provozní teplotě asi 150 °C mezi stěnou válce a pístem musí vykazovati dostatečně vysokou viskozitu. Mimo to musí míti vysokou teplotu bodu vzplanutí a zápalu.
  Špatný olej obsahující pryskyřici a kyselinu zaviňuje zahřívání ložisek, předčasné opotřebení válce a pístu. Proto může býti použito jen kvalitního oleje. Doporučuje se zůstati u jednoho druhu oleje, při změně značky řádně vyčistiti motor od zbytků předešlého oleje, poněvadž mícháním různých olejů i kvalitních utvoří se hustá hmota, která ucpává pumpu a potrubí a ohrožuje bezpečnost provozu. Minerální a rostlinný olej se nesmí nikdy míchati.DOBRÝ  MAZACÍ  OLEJ  MÁ  TYTO  VLASTNOSTI:

                                                    v létě                                          v zimě
hustota při 50°C ……………………………12°  E                                       5,5 - 7°  E
hustota při 100°C………………………… 1,8°  E                                     1,5 - 1,2°  E
teplota provozu
nejméně………………………………………- 5°C                                           - 20°C
bod vznětu………………………………… 215°C                                      přes 195°C   Olej musí býti absolutně čistý, prost pryskyřice a kyseliny, s nejmenším obsahem popele. Zimní olej smí býti použit až při ranních teplotách - 5°C.
   Olej podle služebního předpisu V - I - 1a vyhovuje. Dále při 100° C musí mít olej mazavost 1° E.
Teoretická spotřeba nafty motorové v samostatných objektech T.O.
(počítáno s max. spotřebou paliva 250gr. / 1ks / hod)

  
 
                         spotřeba na              spotřeba za               průměrná roční               spotřeba motoru
                           hodinu               týden (nař.3hod)     spotřeba (cca 105. hod)          běžícího 24 h

motor                                                                                                              
20 ks                    0,5 kg - 0,71 L                 2,13 L                       74,55 L                            17,04 L

motor
25 ks                    0,63 kg - 0,9 L                 2,7 L                          94,5 L                              21,6 L

motor
SLAVIA
DR 27 ks              0,6 kg - 0,85 L                2,55 L                       89,25 L                             20,4 L
(pouze pro
srovnání)


  Výše uvedenou tabulku - je pouze orientační - byla sestrojena pouze na základě nám známých  údajů, proto například výkony motorů 20 a 25 ks jsou pouze dokreslující, ovšem ve srovnání s poněkud modernějším motorem značky Slavia (rovněž dvouválec) se nápadně spotřeby paliva podobají.
U motoru Slavia je tento teoretický propočet podložen praxí s jeho provozem ve strojovně K-S 37 a čísla se téměř shodují.
Tady bych jen dodal, že v extrémních podmínkách  jako jsou např. vysoké teploty nebo nedostatek vzduchu, dlouhé výfukové potrubí, zapříčiňuje další vzrůst spotřeby paliva.  
   Přibližně by potom motor spotřeboval (zjednodušeně počítáno):
Za měsíc nepřetržitého provozu, 24h denně, celé zásoby uskladněné  v nitru objektu.
  Na fotografiích, které jsou pořízené v létě roku 2002  při vyklízení objektu K-S 37 "na rozhledně", je zachycena část strojovny s podstavcem
pod dieselagregát. Na první pohled není nic na obrázcích zajímavé. Dobrý pozorovatel si, ale jistě všiml svislých černých čar na cihelné příčce.
   Po bližším ohledání bylo zjištěno, že se jedná o vystříklý olej od hřídele původně osazeného stroje. Paradoxně máme totiž velmi obdobný problém. Jak jsem se již zmínil, starší konstrukce motorů vyžadovaly vždy dva druhy olejů, řidší pro chladné podmínky  a hustší pro teplé podmínky, nebo alespoň velmi šetrné zacházení se studeným strojem. Plstěné ucpávky totiž nemohou vysoký tlak oleje udržet a část mohou propustit.
POTŘEBY   KE  SVÍCENÍ  -  PETROLEJ  RAFINOVANÝ,  LÍH

  V objektech stálého opevnění se mělo převážně svítit pomocí petrolejových lamp (zde značky "MEVA",
tedy pokud byly dodány a nepoužívali se jiné), dalším svítidlem sloužícím vojákům byly svíčky.
  Vzhledem k přikázanému počtu pracovních hodin agregátu, který měl osvětlovat objekt a pohánět jeho vnitřní zařízení jen v bojových podmínkách, stalo se osvětlení interiéru objektů a strážnic pomocí svíček a petrolejových lamp všední záležitostí.
   Petroleje bylo zapotřebí rovněž k napájení petrolejového vařiče, který se skrýval v plechové skřínce na němž
si měli vojáci ohřívat stravu zejména v době uzavření v objektu. K těmto aparátům potom náleží mít dostatečné množství knotu jak pro světlo tak pro vařič. U vařiče se používal kapalný líh na "předpálení". A samozřejmostí je mít naskladněno dostatečné množství zápalek.


SPOTŘEBA  PETROLEJE  RAFINOVANÉHO

         Petrolejová lampa zn. "MEVA"…………………………………..8,4 L / 14 dnů……. 0,6 L denně
         Petrolejový vařič zn. "FRYDRYCH"……………………………. 56 L / 14 dnů……. …4 L denně

(u lampy "MEVA"bylo počítáno se spotřebou, cituji: 0,333 L / hod. a za předpokladu, že hoří 12 hodin denně)
      pozn.:  Skutečná spotřeba této lampy se opravdu pohybuje v těchto mezích - zkoušeno po dobu 8 hodin.

  spotřeba lihu na "předpálení"
        pro jeden vařič …………………2 L (denně 70g lihu, tj.1,25 L na 14 dní + záloha 0,75 L, celkem tedy 2 L)                                                  

  Zřídka byly používány tlakové lampy na petrolej jejichž spotřeba činila 1 L / 10 hod. Tyto lampy se užívaly spíše k výcviku anebo při údržbě zbraní a zařízení. Lampa měla ovšem větší spotřebu a vyžadovala míti náhradní punčošky,  provoz byl tedy poněkud dražší.
Do petrolejových lamp se měl naskladňovat náhradní knot tzv. jedenáctilinkový.
  Petrolej a líh na "předpálení" se měl nejspíše skladovati v "kanystrech á 5 L", tato problematika nebyla ovšem nikterak sjednocena.
   Nádoby malých rozměrů jako lahve, nálevky, konvičky apod. se na objektech začaly objevovat až na podzim
roku 1938.

Pro ohřev stravy v lehkém opevnění se používaly tzv. parafinové smotky, balené v krabicích po 250 ks.
Hraničářskému pluku 19. bylo přiděleno 6000 ks těchto smotků.
   Na posledních fotografiích je zachycena petrolejová signální svítilna převzatá telegrafním vojskem v roce 1937. Podle raznice na spodku lampy byla vyrobena známým výrobcem fa. MIMRA v Praze Vinohradech. Reklama na výrobky této firmy je na posledním obrázku a pochází z dobového tisku.   Připravujeme dokončení tohoto článku v brzké době. Dokončujeme pojednání o petrolejových tlakových lampách a způsobu skladování hmot pohonných na opevnění.
OLEJ  DO  BRZDOVRATNÉHO  ÚSTROJÍ  KANONŮ

Dle nařízení z 1. listopadu 1937:

   Hydraulický olej používaný do vratníků kanónů a houfnic: BOXZ ČSN 1156 / 1934
a jedná se o olej minerální.
Tzv. "Brzdící olej" a má nahrazovat olej dosavadní, tj. dělový (tento byl barven červeně, jinak
se jednalo o stejný olej).
Nový olej "Pro vratník" je nebarvený!
Článek sestavil Petr Minář na základě podkladů z VHÚ Praha (2008-2012).
(FOTO PAVEL MINÁŘ 2002®)
Dvojice fotografií zachycuje signální svítilnu, která byla ve službách  telegrafního vojska  od roku 1932. (FOTO PETR MINÁŘ 2009 ®)
(FOTO PETR MINÁŘ 2006®)
Skrýt menu
Aktualizováno:
1.Říjen 2022 v 14:30
Počasí Mladkov - Petrovičky - Slunečno.cz
Webové kamery (TTNET)
Vytisknout
Mapa webu
Diagram objektů
Nahlásit chybu nebo nás kontaktovat
MENU
Klikni