Likvidace opevnění na Adamu za okupace
KVH Adam >Výstavba a technika >Likvidace opevnění na Adamu za okupace >
---Pancéřové zvony K-S 37------Pancéřové zvony K-S 37 - rekonstrukce---
Střílny pro zbraně „pod betonem“

   Dnes je z  dostupné literatury poměrně dobře známé, jak probíhala těžba oceli z  našeho předválečného opevnění.  Tyto mnohdy velmi destrukční práce se dají zjednodušeně rozdělit asi do tří základních etap. Převážnou část materiálu jako jsou pancéřové zvony a rámy střílen pro zbraně získala německá moc v  době okupace. Mělo se pracovat postupně od nejzajímavějších prvků, až v  poslední etapě i relativně malé kusy železa.

   Další často těžší poškození objektů opevnění se dělo při trhání pancéřových prvků až po válce pracovníky n.p. Kovošrot Hradec Králové po roce 1953. Republika byla po válce vysílena co se týká materiálního zabezpečení a železo nejen z  opevnění mělo obohatit národní hospodářství. Právě pod heslem „Více železa našim hutím!“ se poslední i nejmenší kusy železného materiálu, nejen z  opevnění ztratily v  hutích. Tentokrát to byli převážně mladí lidé, brigádníci ČSM. Jejich práce s  autogenem a sbíječkou završila destrukce staveb opevnění dokonale, zde se asi dá pochybovat zda se neskutečná námaha a vynaložené prostředky vůbec nějak zhodnotily. Bylo to zejména ořezávání maskovacích háků, vybourávání plechového obložení stěn a pravděpodobně i vybourání a ořezání většiny konzol z  interiéru staveb.

   Vrátím se k  období II. světové války. Pancéřové prvky měly německé armádě poskytnout nejen hodnotný materiál  na válečnou výrobu, ale také je bylo možné použít k  opevňování tam, kde to bylo zrovna zapotřebí, zejména v  zahraničí.
Některé pevnostní zbraně, které jim v  okupovaném Československu spadly do klína, bylo nutné lafetovat jedině v  původních rámech k  tomu určených.
Například zbraň „M“, účinný dvojkulomet se dal osadit nejednodušeji právě do rámu k  tomu určenému a takové se nacházely na většině objektů těžkého opevnění v  ČSR.
Asi jednou z  nejzajímavějších zbraní, která se dala u nás tehdy získat byl kanon vz. 36 s  ráží 47 mm, zbraň velmi výkonná a u nás odzkoušená. Dala se použít nejen proti tankům a jiným pancéřovaným vozidlům, ale i proti pěchotě a například i válečným lodím. Co se týká lafetace, tak právě v  tomto případě se jednalo o tak jednoúčelové a netypické zařízení, že i zde bylo nejjednodušší zbraň montovat zase do původně řešeného rámu.
  
   I tato známá zbraň byla osazena na objektu K-S 37 nad Mladkovem. Zde pouze v  jediném exempláři v  pravé střelecké místnosti, protože levá střelecká místnost měla disponovat sestavou dvakrát těžký kulomet sólo.
Na fotografiích objektů z  této lokality pořízených v  druhé polovině čtyřicátých let můžeme stavby spatřovat již bez střílen pro hlavní zbraně. Jejich odstranění se totiž prokazatelně dělo již do roku 1945.
  
   Na výše uvedeném objektu může kolemjdoucí skutečně spatřit nepoškozené střílny pro kulomety ZB 37 ve stěně levé střelecké místnosti a uzavřené otvory po střílnách pravé střelecké místnosti pro kanón a dvojkulomet. Ještě před rokem 2003 byly otvory po střílnách zcela zazděné betonem, kamením  a cihlami, ochranný příkop zasypaný sutí po odstřelech. Tehdy zde bylo i patrné značné poškození stěny právě po trhacích pracích.
  
   V  té době jsme se domnívali, že němečtí pracovníci provedli trhání precizně bez poškození střílen a tyto v  celku odvezli po připravené cestě, kterou nejdříve museli pod objektem zřídit. Sice nám již na první pohled bylo divné, že stěna uvnitř místnosti s  otvory po střílnách je poněkud značně rozrušena zejména v  části nalevo od kulometné střílny. Naše podezření, že se to „odborníkům“ asi muselo trochu pokroutit a střílny nebyly k  ničemu se postupně potvrdilo.
Nejen, že se střílny zdeformovaly, ale pravděpodobně i roztrhaly na různě velké kusy.
Jestli se s  takovým poškozením počítalo, či nikoliv se můžeme asi pouze dohadovat.
Nezvratným důkazem těchto poškození jsou nálezy fragmentů střílen, které byly učiněné postupně v  dané lokalitě od roku 2001 až do současnosti.

   Vyklízení ochranných příkopů a následné přebírání velkých hromad suti se ukázalo jako velmi přínosné. Na přelomu let 2001 a 2002 se tak mimo jiné podařilo v pravém  ochranném příkopu K-S 37 nalézt i fragmenty vlastní střílny „L1“. Jednalo se o celkem tři kusy střepin. Velmi zajímavým nálezem byl například i šroub M24, který původně jako jeden z  devatenácti spojoval vertikálně oba horní díly střílny. Šroub nese patřičná označení na hlavě: E1 (lev) 160.  Všechny uvedené nálezy jsou nyní v  expozici muzea na uvedeném objektu.  
  
   Teprve v  roce 2012 při podrobném průzkumu těsného okolí stavby K-S 37 se podařilo objevit další pozůstatek po odstřelu střílny L1. Tentokrát je to část venkovního rámu, který lícoval původně s  omítkou. I tento fragment je na první pohled jednoznačně utržen od celku střílny výbuchem.

   Velkou náhodou se podařilo v minulosti zachytit i podobnou střepinu malého rozměru u levých střílen objektu K-S 36. Ta se dostala na světlo pravděpodobně při nešetrném vyklízení ochranných příkopů. I tento kousek oceli dokládá, že na sousedním objektu dopadla minimálně jedna ze střílen podobně jako u sousední sedmatřicítky. Závěrem si dovolím tvrdit, že střílny v  tomto úseku opevnění byly pravděpodobně z  velké části poškozené tak, že je nebylo možné normálně použít. Pokud nedošlo při odstřelu betonu k  oddělení částí střílny, tak jistě k  jejímu deformování.
  
   Zároveň ale nemohu tvrdit, že to bylo nedopatřením. Němečtí pracovníci najatí na tuto práci možná měli na těchto objektech za úkol odvézt pancéřovou ocel i za cenu poškození prvků - pouze kvůli materiálu. Na přiložených fotografiích jsou zachycené zmiňované kusy střílny L1.


                                                                            Za spolupráci při průzkumu děkujeme Pavlu Mládkovi.

připravil: Petr Minář 2012
Související :
Vrt pro uložení nálože "Donarit", na ochraném límci levého zvonu ZD na K-S 37. Vrty z období těžby pancéřového materiálu ve čtyřicátých letech nejsou vždy roztržené výbuchem. Nálož Donarit, tedy její zvětralé zbytky, které se dochovaly do nedávna ve spodní části vrtu u pravého zvonu ZN na K-S 37. Při objevení byly ještě čitelné nápisy natištěné na papírovém obalu.
Skrýt menu
Aktualizováno:
1.Říjen 2022 v 14:29
Počasí Mladkov - Petrovičky - Slunečno.cz
Webové kamery (TTNET)
Vytisknout
Mapa webu
Diagram objektů
Nahlásit chybu nebo nás kontaktovat
MENU
Klikni