Historické zajímavosti
KVH Adam >Menu >Historie a zajímavosti >
   Prostor výstavby objektu K-S 37 „ na rozhledně „ a K-S 38 „ u křížku “, ještě před vytyčením stavenišť, povaha krajiny.

   Samostatný pěchotní objekt K-S 37 je situován v nadmořské výšce 711,12 m.n.m.. Linie těžkého opevnění zde probíhá po jihovýchodním svahu kóty Adamova kopce (765 m.n.m.).
   Pokud si budeme chtít představit charakter terénu v místě, kde se nacházejí zmiňované objekty T. O., musíme si představit, že tato linie prochází zhruba kolmo proti vrstevnicím poměrně prudkého svahu ( převýšení až 110 m na 0,5 km ) . V místě, kde byl plánován objekt K-S 38 svah jakoby přechází v náhorní rovinu - kóta 732 m.n.m. Na předělu opevnění. Od samotné dělostřelecké tvrze Adam - tedy alespoň v tuto chvíli budoucí, nás dělí údolí vytvořené nedaleko pramenícím Vitanovským potokem (pramen tohoto potoka je od staveniště srubu K-S 38 vzdálen pouhých 250 m).
   Vrchol Adamova kopce a prostory, kde probíhala linie T. O., v období první republiky nepokrýval les. Pouze malá uskupení stromů a sice poměrně vzrostlých, lesy byly soustředěny spíše na Vitanovské straně kopce. Takže smrkové a smíšené lesy zasázené v některých lokalitách po válce, charakter těchto míst úplně pozměnily. Rovněž od severní strany byl Adam poněkud nechráněn proti povětrnosti žádným lesem nebo snad skalou, takže si lze snadno představit jak to na Adamu v třicátých letech foukalo, když přišel podzim.
   Ale to již muselo být z polí sklizeno a na zimu vše připraveno. A proč sem pletu zemědělství?, ono totiž tímto způsobem obživy si na chléb vydělávala většina pohraničních obyvatel - co nevyrostlo na poli nebo na zahrádce a hlavně v chlívku to jednoduše nebylo, žádná dotace od státu, nebo podpora nezaměstnaným.
   Ještě než bylo započato s výstavbou opevnění a výkupem pozemků na prostor stavenišť objektů, ale i obvodových a intervalových překážek, se na těchto místech, i když mnohdy jen těžko přístupných převážně hospodařilo. V případě Adamova kopce tvořila většinu obdělávané půdy role, tu menší potom pastviny, pozemky a políčka soukromníků oddělovaly od sebe různé meze z kamení a přírodních terénních vln, které jsou dobře patrné i v okolí zmiňovaných objektů T. O. na svahu Adamova kopce nad obcí Mladkov (pův. Wichstadtl).
Dalším neopomenutelným prvkem, který utváří i zde více či méně krajinu jsou komunikace. V blízkosti objektů K-S 37 a K-S 38 se původně nacházely hned tři velmi zajímavé komunikace místního významu a dnes prakticky zanikající s tím, že jejich stav je vhodný bohužel opravdu jen pro turistické účely.
   První cesta, kterou si popíšeme, těsně míjí budoucí staveniště „osmatřicítky“ a v tomto prostoru těsně kopíruje vrstevnici a prakticky těsně míjí kótu 732,4 m.n.m.. Tuto poměrně starou cestu můžeme běžně nacházet na mapách z období Rakouska-Uherska. Cesta začínala už ve Vlčkovicích, stoupala přes kostelní vrch přímo a potom se v několika zatáčkách stočila do serpentin v mírném stoupání. Zde stával smírčí kříž v upomínku dávného násilného neštěstí. A po dosažení úrovně kóty se mírně stáčela vlevo přes luka, odkud byl krásný výhled do Českých Petrovic. A pokračuje k hospodskému stavení na hlavní komunikaci při hranicích s Polskem nad Českými Petrovicemi, kde cesta vlastně končila. Ještě několik set metrů před koncem cesty bychom zde mohli obdivovat středně velký pískovcový kříž. Pro zajímavost je tento kříž na svém původním místě pod Kašparovou chatou, ovšem vzhledem k úplnému zániku cesty v tomto místě je i tato památka v politováníhodném stavu. Na této z části zaniklé cestě byla původně postavena ještě další pískovcová památka. Byl to pískovcový kříž z roku 1796, v jehož těsném sousedství rostla statná lípa . Kříž se na původním místě nedochoval, ale byl přemístěn na jiné místo, asi o jeden kilometr. Tato skutečnost je pro nás zajímavá tím, že se tak stalo v roce 1937 při zahájení výstavby opevnění na Adamu. Právě tento dominantní kříž stojící při této cestě v blízkosti kóty 732,4 m.n.m. (dnes Na předělu opevnění) by překážel při výstavbě obvodové překážky objektu K-S 38, a proto musel být přemístěn.
   Přemístění proběhlo ve dnech od 24. 9. do 30. 9. 1937, a to na místo určené majitelem pozemku A. P.. Dnes tuto sakrální památku můžeme obdivovat v horní části obce Petrovičky (dříve Deutsch Petersdorf). Lípa, která rostla u kříže byla skácena majitelem samotným a odvezena. Příroda byla ovšem opět mocnější a připomněla původní památné místo tím, že pařez lípy obrazil v keř. Dnes proto v předpolí objektu K-S 38 roste mnohokmenná lípa ovšem bez křížku a kolem jdoucího ani nenapadne proč tam tak osamocená lípa vlastně roste. Další cesta, která určitě stojí za zmínku je historicky mladší a spíše ji nalezneme na mapách z období první republiky. Je to cesta, která je vzdálenostně bližší objektu K-S 37, tedy původně probíhala po vrstevnici pod objektem samotným. Tato komunikace se napojovala na předchozí popisovanou, a to až za Kostelním vrchem (687,3m.n.m.) a dále pokračovala sledujíce vrstevnici okolo staveniště srubu a dále se potom klikatíc stáčela do Petroviček. Tato cesta v letech 1937 a 1938 již celkem běžně fungovala, sice v trochu jiné podobě než dnes, ale byla používána k běžným účelům - tedy zejména přístup na obhospodařované pozemky místních rolníků. V místech, kde se cesta nejvíce přibližuje k objektu samotnému, překonávala pomocí lávky protitankový příkop. Tento příkop byl ovšem zhotoven až současně s objektem samotným v rámci výstavby intervalové a obvodové překážky. Během mobilizace byl průchod překážkou zatarasován tzv. španělskými jezdci a ostnatým drátem. Ale to jsme již předběhli trochu daleko v čase, takže zpět k výstavbě. V blízkosti pravého křídla samostatného pěchotního srubu K-S 37, tedy přesněji popsáno v prostoru, kde vedla zmiňovaná cesta a v těchto místech se křižovala s pěšinou vedoucí z Mladkova do Č. Petrovic se nacházela kamenná kaplička, která musela později při výstavbě opět ustoupit staveništnímu prostoru. Stalo se tak ve dnech od 14. 9. do 23. 9. 1937 a jeho majitelům z Něm. Petrovic byla přemístěna blíže k obci. Předpokládalo se totiž, že by zde v případě boje mohla doznat značné újmy, nehledě na rušivé působení v pásmu překážek. Rovněž toto přemístění se dělo v režii vojenské zprávy. V předchozí stati jsem o zmiňované komunikaci psal jako o zaniklé, ano skutečně dnes již tato cesta není plně využívána. V polovině její délky ji náhle bezdůvodně přetíná lyžařská sjezdovka, rovněž nepoužívaný sjezd na komunikaci v Petrovičkách je jaksi úplně přerušen a v rámci rekonstrukce silnice v nedávných letech nebyl již obnoven. Místo tohoto napojení cest dnes připomíná právě ta přemístěná a úplně chatrná kaplička, původně majetkem osadníka Hundta z Německých Petrovic (Petrovičky). Je to jen několik málo okamžiků, které jsem chtěl popsat a kterými jsem připomenul nedávno minulé, z míst kde se nakonec přece jenom budovaly mimo těch dalších i objekty T. O. K-S 38 a K-S 37.
   Nejparadoxnější na celé věci je fakt, že se v mnoha případech sruby opevnění měly stavět na sudetském území, na pozemcích vykoupených státem právě od Německých obyvatel. Dnes již v těchto prostorách nevládne ani staveništní ruch ani napnutá situace podzimu 1938 a proto můžeme většinu míst Orlických hor bez problémů navštívit a vychutnat její krásy, případně navštívit některé turistické zajímavosti.

Přemístění kapličky kamenné a kříže pískovcového
(památky v prostoru výstavby objektů těžkého opevnění K-S 37 a K-S 38)

Kaplička přemístěna ve dnech: 14.9. - 23.9.1937
Kříž přemístěn ve dnech: 24.9. - 30.9.1937

Z pracovního deníku stavební firmy:

Kaple: 178 h - zedníci
127 h - dělníci
23,5 h - práce s povozem
4,65 m3 písku
250 kg vápna
50 cihel

Kříž: 92 h - zedníci
31 h - tesaři
43,5 - dělníci
3 h práce s nákladním automobilem o nosnosti 5t


                                                                                               Zpracoval: Petr Minář
                                                                                               Archivní podklady opatřil: Pavel Minář
Skrýt menu
Aktualizováno:
1.Říjen 2022 v 14:23
Počasí Mladkov - Petrovičky - Slunečno.cz
Webové kamery (TTNET)
Vytisknout
Mapa webu
Diagram objektů
Nahlásit chybu nebo nás kontaktovat
MENU
Klikni